Vol 8, No 3 (2017)

Regulatory Mechanisms in Biosystems

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02170803

Table of Contents

D. O. Stepanskyi, G. M. Kremenchutskyi, I. P. Koshova
English
313-316
V. G. Kuryata, І. V. Poprotska, Т. І. Rogach
English
317-322
P. N. Gavrilin, O. G. Gavrilina, V. V. Brygadyrenko, D. E. Rahmoun
English
232-333
S. L. Popel’, О. Т. Bylоus, I. V. Bylous
English
333-342
K. V. Derkach, T. M. Satarova, V. V. Borysova, V. Y. Cherchel, B. V. Dzyubeckiy
English
343-348
A. G. Lapirov, E. A. Belyakov, O. A. Lebedeva
English
349-355
A. M. Liashevych, I. I. Tubaltseva, Y. M. Reshetnik, O. V. Bondarenko, S. P. Veselsky, M. Y. Makarchuk
English
356-362
R. Z. Gan, S. L. Popel’
English
362-368
O. Y. Lukashiv, V. V. Grubinko
English
369-376
D. Y. Reshetniak, O. Y. Pakhomov, V. V. Brygadyrenko
English
377-383
M. D. Kukhtyn, Y. V. Horyuk, V. V. Horyuk, T. Y. Yaroshenko, O. I. Vichko, O. S. Pokotylo
English
384-388
I. A. Andreieva, O. I. Tokarenko
English
389-396
M. Luchynskyi, V. Luchinskyi, V. Shcherba, A. Demkovych, Y. Luchinska
English
397-402
I. M. Miroshnichenko, T. I. Makoveychuk, L. М. Mykhalska, V. V. Sсhwartau
English
403-409
D. M. Masiuk, O. I. Sosnitsky, V. S. Nedzvetsky, A. V. Kokarev, S. G. Koliada
English
410-416
А. Sobolev, B. Gutyj, N. Grynevych, V. Bilkevych, Y. Mashkin
English
417-422
S. E. Bondarenko, M. Akonjom, V. A. Filipenko, D. V. Morozenko, A. Badnaoui, K. V. Gliebova
English
423-426
B. Gutyj, K. Leskiv, A. Shcherbatyy, V. Pritsak, V. Fedorovych, O. Fedorovych, V. Rusyn, I. Kolomiiets
English
427-432
M. Al-Hijazeen, G. Al-Rabadi
English
433-437
B. Gutyj, Y. Grymak, M. Drach, O. Bilyk, O. Matsjuk, N. Magrelo, M. Zmiya, O. Katsaraba
English
438-443
L. D. Romanchuk, T. P. Fedonuk, G. O. Khant
English
444-454
Y. I. Maltsev, T. V. Konovalenko, I. A. Barantsova, I. A. Maltseva, K. I. Maltseva
English
455-460
E. V. Sukharenko, I. V. Samoylova, V. S. Nedzvetsky
English
461-466