Vol 1, No 1 (2010)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02100101

Table of Contents

O. E. Abraimova, G. R. Piralov, T. M. Satarova
English
3-8
O. M. Alekseenko, T. M Polishko, A. I. Vinnikov
English
9-15
D. R. Aliyeva, H. G. Babayev, I. V. Azizov
English
16-21
S. I. Aliyeva
English
22-27
S. O. Babij, O. O. Djomshina, N. I. Shtemenko
English
28-33
T. E. Vygrayenko, I. E. Sokolova
English
34-40
D. Z. Vorobets, I. I. Horpynchenko, Z. D. Vorobets
English
41-49
A. M. Goncharov, V. G. Gavriljuk, E. V. Matseljukh, A. I. Vinnikov
English
50-54
Т. V. Jeroshkina, G. R. Shamichkova, H. M. Surkova, V. V. Тkachenko
English
55-59
О. А. Zemliany
English
60-65
G. N. Kremenchutskу, D. A. Stepanskу, L. G. Yurgel, I. P. Koshevaya, T. Y. Krushynskaуа, S. A. Valchuk, F. Y. Kondratiyev
English
66-70
O. M. Kunakh
English
71-77
K. V. Lavrentyeva, N. V. Cherevach, A. I. Vinnikov
English
78-82
M. V. Markina, О. V. Vyatkin, V. P. Lyashenko, А. І. Rudenko
English
83-88
A. G. Morenko
English
89-96
N. V. Nedzvetskaya, N. I. Таshevskaya
English
97-102
A. F. Rylsky
English
103-106
N. I. Tashevska, V. S. Nedzvetsky, L. K. Perstneva
English
107-111
A. V. Shlyahova
English
112-118