Vol 7, No 2 (2016)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02160702

Table of Contents

N. V. Didyc
English
73-77
Y. M. Snizhko, V. M. Sarana
English
78-82
N. M. Palibroda
English
83-89
R. Yanko, V. Berezovsky, M. Levashov, L. Plotnikova, O. Chaka
English
90-95
R. F. Aminov, A. K. Frolov
English
96-100
A. G. Hurieva, J. V. Semerak, A. S. Anatsky
English
101-105
V. Y. Kalynovskyi, A. S. Pustovalov, G. Y. Grodzyuk, N. S. Andriushyna, M. E. Dzerzhynsky
English
106-111
U. V. Tymoshenko, S. O. Sivkovych, K. G. Garkava, R. P. Pavlyuk, G. A. Myronenko
English
112–117
T. Ashcheulova, N. Gerasimchuk
English
118–122
M. I. Hariv, B. V. Gutyj
English
123-126
V. Y. Gasso, A. M. Hahut, S. V. Yermolenko
English
127-131