Vol 5, No 2 (2014)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02140502

Table of Contents

O. Y. Galkin, Y. V. Gorshunov
English
85-89
O. S. Voronkova, O. A. Sіrokvasha, T. N. Shevchenko, A. І. Vіnnіkov
English
90-93
N. I. Burmas, L. S. Fira
English
94-98
G. S. Maslak
English
99-103
I. O. Zhaleyko, D. I. Bilko, I. S. Dyagil, N. M. Bilko
English
104-109
A. H. Yaderna, L. P. Golodok, A. I. Vinnikov
English
110-114
M. A. Harуfulina, O. S. Voronkova, T. M. Shevchenko, A. І. Vіnnіkov
English
115-120
E. Tkach, M. Vakerich, V. Nikolaychuk
English
121-124
L. А. Boyko, L. S. Fira, P. G. Lychatskiy
English
125-130
V. Borisenko, S. Belov, I. Sorokina, N. Gorgol
English
131-137
N. Y. Oshmyanska, A. A. Galinsky, Y. A. Gaidar
English
138-142
S. Kyrychenko, I. Prishchepa, V. Lagoda, M. Velika, V. Nedzvetsky
English
143-147