Vol 6, No 1 (2015)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine

Table of Contents

O. Y. Galkin, Y. V. Gorshunov, O. B. Besarab
English
3-8
S. L. Popel, B. M. Mitckan, S. Z. Krasnopolsky, I. V. Melnik
English
9-16
A. I. Shevtsova, G. A. Ushakova
English
17-22
O. V. Kulibaba, S. M. Kozishkurt, O. O. Duzenko, I. L. Vovchuk, S. A. Petrov
English
23-27
O. Y. Galkin, Y. V. Gorshunov, V. F. Solovjova
English
32-35
S. N. Kobylnik, I. L. Vovchuk, O. O. Dosenko, S. N. Kozishkurt, D. V. Morosova, S. A. Petrov
English
28-31
S. Grabovskyi, O. Grabovska
English
36-39
G. І. Zvir, O. М. Moroz, S. O. Hnatush
English
40-44
A. K. Koliada, T. V. Pletneva, A. S. Sosedko, M. A. Chyvlyklyj, A. M. Vaiserman, I. N. Karaban
English
45-50
I. U. Pismenetskaya, T. D. Butters
English
51-56
S. I. Valchuk, D. A. Stepansky, T. N. Shevchenko, I. P. Koshevaya, S. A. Ryzhenko, G. N. Kremenchutsky
English
57-62
O. E. Shaul’ska, L. M. Diachenko, T. P. Nikolayenko-Kamyshova, A. I. Shevtsova
English
63-67
L. D. Korovina, T. M. Zaporozhets
English
68-73