Vol 5, No 1 (2014)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02140501

Table of Contents

O. Kuzminov, D. Ostapiv, T. Alekhina
English
3-6
O. I. Sidashenko, O. S. Voronkova, Y. A. Sirokvasha, A. I. Vinnikov
English
7-11
O. V. Ketsa, M. V. Zazulyk, M. V. Himchak
English
12-16
O. V. Chaplia, J. V. Gontar, N. M. Bilko
English
17-22
L. V. Yashchuk, N. V. Cherevach, A. I. Vinnikov
English
23-27
V. L. Sokolenko, S. V. Sokolenko
English
28-32
K. R. Kotsyuba, O. S. Voronkova, A. І. Vіnnіkov, T. M. Shevchenko
English
33-38
V. V. Avakov, N. N. Rozhko
English
39-44
K. V. Bubalo, L. P. Golodok, A. I. Vinnikov
English
45-48
A. Y. Varigin
English
49-53
I. A. Gordiienko
English
54-57
H. M. Lisunets, V. S. Nedzvetsky
English
58-61
H. V. Sukharenko
English
62-65
S. V. Kyrychenko, V. S. Nedzvetsky
English
66-70
O. V. Severynovska, O. O. Galinskij, A. I. Rudenko, O. B. Mursin, V. V. Babicheva, L. D. Skubytska
English
71-78