Vol 8, No 1 (2017)

Regulatory Mechanisms in Biosystems

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02170801

Table of Contents

A. O. Mikheev
English
3-10
A. N. Naumenko, M. V. Gorelaya, S. O. Babiy
English
11-14
O. K. Koloskova, T. M. Bilous, M. V. Dikal, U. V. Lomakina, T. G. Kopchuk, T. O. Lobanova
English
15-18
N. V. Didyc, O. V. Lysunets
English
19-22
M. O. Ryznychuk, V. P. Pishak
English
23-29
P. A. Virych, O. V. Shelyuk, T. A. Kabanova, O. I. Khalimova, V. S. Martynyuk, V. I. Pavlovsky, S. A. Andronati
English
30-35
A. A. Boyko, V. V. Brygadyrenko
English
36-40
B. Gutyj, I. Khariv, V. Binkevych, O. Binkevych, N. Levkivska, D. Levkivskyj, Y. Vavrysevich
English
41-45
O. Skyba
English
46-50
O. V. Korzhyk, O. S. Pavlovych, A. H. Morenko
English
51-57
S. L. Popel’, O. V. Baskevich, V. M. Zhurakіvskyi, O. Y. Zhurakіvska, I. V. Melnik, S. Z. Krasnopolskiij, O. V. Atamanchuk
English
58-65
M. Kirici, M. Atamanalp, M. Kirici, Ş. Beydemir
English
66-70
I. V. Poprotska, V. G. Kuryata
English
71-76
O. V. Fedotov
English
77-83
I. D. Spirina, E. S. Fedenko, S. V. Rokutov, V. Y. Kazakov, A. V. Shornikov
English
84-90
M. A. Georgiyants, V. A. Korsunov, O. M. Olkhovska
English
91-97
G. Lavryk, O. Korniychuk, M. Tymkiv
English
98-103