Vol 1, No 2 (2010)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02100102

Table of Contents

A. R. Abushova, S. A. Gasanova, M. A. Kasimzade
English
3-7
D. A. Bevzyuk
English
8-12
E. V. Veselovskaya
English
13-19
V. M. Gromenko, A. V. Ivashov
English
20-24
G. O. Zadorozhna, V. P Lyashenko, T. G. Chaus, A. Lis, J. O. Tkachenko
English
25-30
V. I. Karpenko, L. P. Golodok, M. V. Vodka, A. A. Dyachenko, L. A. Sirenko
English
31-37
M. A. Kisjakova, A. F. Gavrylyuk, T. N. Polishko, V. M. Moiseenko, A. I. Vinnikov
English
38-42
V. M. Kochet, O. O. Khristov
English
43-48
Е. V. Lyapustina
English
49-57
M. V. Markina, A. K. Vyatkin, V. P. Lyashenko, A. I. Rudenko
English
58-64
M. P. Motsnyj, N. P. Botsva, S. V. Vlasova, О. V. Elina, I. P. Matvij
English
65-70
I. A. Stolbunov
English
71-75
J. V. Suponko, N. I. Shtemenko
English
76-80
N. I. Tashevskaya, Y. V. Furman, V. S. Nedzvetsky
English
81-84
O. Z. Fomenko, G. A. Ushakova, S. G. Pierzynowski
English
85-89
E. N. Shamilov, A. S. Abdullayev, I. A. Rzayeva, I. V. Azizov
English
90-95
S. O. Shapovalov
English
96-100
А. D. Shtirts, Y. L. Kul’bachko, А. V. Nikitenko, О. A. Didur
English
101-110
O. O. Shugurov
English
111-118