Vol 3, No 1 (2012)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02120301

Table of Contents

L. V. Bovkun, I. E. Sokolova, L. D. Gumenyuk
English
3-9
V. G. Ginzburg, T. N. Polichko, P. M. Polushkin, D. V. Galchenko
English
10-17
M. V. Gorelaya
English
18-23
K. V. Derkach
English
24-28
Y. Z. Dlyaboha
English
29-37
T. Y. Lykholat, S. V. Antoniuk, V. І. Probachay
English
38-43
H. V. Maksymjuk, Z. D. Vorobets, V. M. Maksymjuk
English
44-53
O. Z. Мelnikova
English
54-61
O. Z. Мelnikova, V. P. Lyashenko
English
62-69
T. N. Mosendz, B. M. Mytskan
English
70-77
E. B. Motorya
English
78-84
Y. Y. Nikulina, I. E. Sokolova, A. I. Vinnikov
English
85-90
P. M. Polushkin, Е. V. Alsibay, E. V. Nerovna, V. A. Shevchenko
English
91-97
P. N. Polushkin, D. V. Galchenko, M. V. Nagovska
English
98-103
P. M. Polushkin, O. G. Poluchina, A. O. Musik, D. G. Khodos
English
104-110
A. O. Ponedilok, V. G. Gavryliuk, Y. V. Khlopova, A. I. Vinnikov
English
111-117
O. P. Pryimak, A. N. Pugach
English
118-124
I. T. Rusev, V. D. Vinnik, D. A. Sokolovskiy
English
125-132
Y. A. Ulanova, O. O. Shugurov, N. P. Botsva, О. V. Yelina
English
133-139
O. O. Shugurov
English
140-145
O. I. Yakubets, D. Z. Vorobets, Z. D. Vorobets
English
146-151
A. G. Morenko
English
152-161
L. I. Faly
English
162-166