Vol 3, No 2 (2012)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02120302

Table of Contents

E. V. Alsibay, P. M. Polushkin, I. E. Bessonova, I. I. Shevchenko
English
3-8
V. S. Bil’chuk, А. S. Rossikhina-Galycha
English
9-14
O. O. Boіko
English
15-19
O. S. Voronkova, E. A. Sirokvasha, T. N. Polishko, A. I. Vinnikov
English
20-25
M. V. Diachenko, I. Z. Borbulyak, D. I. Bilko, T. P. Perekhrestenko, N. M. Tretyak, I. S. Dyagil, N. M. Bilko
English
26-31
I. V. Zhernosekova
English
32-36
R. Y. Iskra
English
37-41
O. Р. Korzhenevs’ka, O. В. Severynovs’ka
English
42-47
V. A. Makarchuk, G. О. Ushakova
English
48-53
M. P. Motsnyj, N. P. Botsva, О. V. Elina, Y. A. Ulanova
English
54-59
S. L. Popel
English
60-70
I. T. Rusev, V. N. Zakusilo
English
71-80
E. V. Sukharenko, R. А. Novitsky, V. S. Nedzvetsky
English
81-88
I. G. Sushchenko, О. М. Leshchuk, I. V. Dregval, А. I. Rudenko
English
89-95
V. V. Tsiupko, V. V. Tsiupko
English
96-101