Vol 2, No 1 (2011)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/02110201

Table of Contents

O. V. Barbukho, A. O. Zhidenko
English
3-11
O. R. Bektascheva, K. V. Lavrentyeva, N. V. Cherevach, A. I. Vinnikov, А. А. Moskalenko
English
12-17
Y. S. Voronkova, N. I. Shtemenko
English
18-23
S. A. Goon’ko
English
24-30
S. G. Gulahmedov, N. F. Huseynova, N. A. Abdullaeva, A. A. Kuliev
English
31-34
K. V. Derkach, G. S. Krupska, O. E. Abraimova, T. M. Satarova
English
35-39
O. I. Dotsenko
English
40-46
A. L. Drozdov, E. M. Demchenko, A. Ejjyad, O. P. Nerush
English
47-53
T. V. Yеrochkina, S. S. Borisenko, G. V. Danilenko, N. G. Pologaj
English
54-58
G. S. Kononova, S. V. Antonuk, N. I. Shtemenko
English
59-67
O. B. Kuchmenko, D. M. Petukhov, I. N. Yevstratova, L. S. Mkhitaryan, G. V. Donchenko
English
68-74
R. A. Novitsky, O. A. Khristov, V. N. Kochet
English
75-80
H. V. Maksymjuk, Z. D. Vorobets
English
81-87
O. Z. Melnikova, V. P. Lyashenko, T. G. Chaus, D. A. Burceva, L. V. Kalyuzhnaya
English
88-94
K. M. Nesteruk, I. E. Sokolova, O. V. Bratus
English
95-100
Y. Y. Nikulina, K. V. Lavrentyeva, N. V. Cherevach, О. А. Sirokvascha, A. I. Vinnikov
English
101-106
I. T. Rusev
English
107-113
Y. S. Sukharev
English
114-119
S. О. Shapovalov, M. N. Dolgaya
English
120-124
O. O. Shugurov
English
125-129