ZhukorskyiО. М., TsereniukО. М., VashchenkoP. А., A. M. Khokhlov, Y. V. Chereuta, AkimovО. V., and N. V. Kryhina. “The Effect of the Ryanodine Receptor Gene on the Reproductive Traits of Welsh Sows ”. Regulatory Mechanisms in Biosystems, Vol. 13, no. 4, Nov. 2022, pp. 367-72, doi:10.15421/022248.