Lykholat, Y. V., O. O. Didur, O. A. Drehval, N. O. Khromykh, T. V. Sklyar, T. Y. Lykholat, O. V. Liashenko, and I. M. Kovalenko. “Endophytic Community of Chaenomeles Speciosa Fruits: Screening for Biodiversity and Antifungal Activity ”. Regulatory Mechanisms in Biosystems, Vol. 13, no. 2, May 2022, pp. 130-6, doi:10.15421/022218.