Borysevych, B. V., V. B. Dukhnytskyj, A. M. Tyshkivska, M. Y. Tyshkivsky, and N. V. Tyshkivska. “Microscopic Changes in the Organs of Broiler Chickens With Ornithobacterium Rhinotra-Cheale Infection ”. Regulatory Mechanisms in Biosystems, Vol. 12, no. 1, Feb. 2021, pp. 27-32, doi:10.15421/022105.