Ryzhenko, N. O., O. I. Bondar, V. V. Chetverykov, and Y. O. Fedorenko. “Polychlorinated Biphenyls: Hazardous Properties and Environmentally Sound Management in Ukraine ”. Regulatory Mechanisms in Biosystems, Vol. 11, no. 1, Mar. 2020, pp. 37-44, doi:10.15421/022005.