Kovalenko, I. M., G. O. Klymenko, T. I. Melnik, R. A. Yaroshchuk, S. V. Zherdetska, Y. Su, and O. A. Lykholat. “Morphogenesis and Vitality of Seedlings of Ginkgo Biloba in Outdoor Conditions ”. Regulatory Mechanisms in Biosystems, Vol. 11, no. 1, Feb. 2020, pp. 22-28, doi:10.15421/022003.