Zavhorodnia, V. A., O. I. Androshchuk, T. H. Kharchenko, L. I. Kudii, and S. O. Kovalenko. “Haemodynamic Effects of Hyperventilation on Healthy Men With Different Levels of Autonomic Tone”. Regulatory Mechanisms in Biosystems, Vol. 11, no. 1, Jan. 2020, pp. 13-21, doi:10.15421/022002.