YevstafievaV. А., S. O. Kravchenko, B. V. Gutyj, V. V. Melnychuk, P. N. Kovalenko, and L. B. Volovyk. “Morphobiological Analysis of Trichuris Vulpis (Nematoda, Trichuridae), Obtained from Domestic Dogs ”. Regulatory Mechanisms in Biosystems, Vol. 10, no. 2, May 2019, pp. 165-71, doi:10.15421/021924.