Zazharskyi, V. V., P. Davydenko, O. Kulishenko, V. Chumak, A. Kryvaya, I. A. Biben, N. M. Tishkina, I. Borovik, O. O. Boyko, and V. V. Brygadyrenko. “Bactericidal, Protistocidal and Nematodicidal Properties of Mixtures of Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride, Didecyldimethyl Ammonium Chloride, Glutaraldehyde and Formaldehyde”. Regulatory Mechanisms in Biosystems, Vol. 9, no. 4, Nov. 2018, pp. 540-5, doi:10.15421/021881.