Ukhovskyi, V. V., N. B. Vydayko, G. B. Aliekseieva, M. V. Bezymennyi, I. M. Polupan, and I. P. Kolesnikova. “Comparative Analysis of Incidence of Leptospirosis Among Farm Animals and Humans in Ukraine”. Regulatory Mechanisms in Biosystems, Vol. 9, no. 3, July 2018, pp. 409-16, doi:10.15421/021861.