Vozhehova, R. A., M. I. Fedorchuk, Y. O. Lavrynenko, S. V. Kokovikhin, P. V. Lykhovyd, I. M. Biliaieva, and V. V. Nesterchuk. “Effect of Agrotechnological Elements on Milk Thistle (Silynum Marianum) Productivity”. Regulatory Mechanisms in Biosystems, Vol. 9, no. 2, Apr. 2018, pp. 156-60, doi:10.15421/021823.