[1]
B. V. Borysevych, V. B. Dukhnytskyj, A. M. Tyshkivska, M. Y. Tyshkivsky, and N. V. Tyshkivska, “Microscopic changes in the organs of broiler chickens with Ornithobacterium rhinotra-cheale infection ”, Regul. Mech. Biosyst., vol. 12, no. 1, pp. 27-32, Feb. 2021.