[1]
N. O. Ryzhenko, O. I. Bondar, V. V. Chetverykov, and Y. O. Fedorenko, “Polychlorinated biphenyls: Hazardous properties and environmentally sound management in Ukraine ”, Regul. Mech. Biosyst., vol. 11, no. 1, pp. 37-44, Mar. 2020.