ZhukorskyiО. М., TsereniukО. М., VashchenkoP. А., Khokhlov, A. M., Chereuta, Y. V., AkimovО. V. and Kryhina, N. V. (2022) “The effect of the ryanodine receptor gene on the reproductive traits of Welsh sows ”, Regulatory Mechanisms in Biosystems, 13(4), pp. 367-372. doi: 10.15421/022248.