Lykholat, Y. V., Didur, O. O., Drehval, O. A., Khromykh, N. O., Sklyar, T. V., Lykholat, T. Y., Liashenko, O. V. and Kovalenko, I. M. (2022) “Endophytic community of Chaenomeles speciosa fruits: Screening for biodiversity and antifungal activity ”, Regulatory Mechanisms in Biosystems, 13(2), pp. 130-136. doi: 10.15421/022218.