Borysevych, B. V., Dukhnytskyj, V. B., Tyshkivska, A. M., Tyshkivsky, M. Y. and Tyshkivska, N. V. (2021) “Microscopic changes in the organs of broiler chickens with Ornithobacterium rhinotra-cheale infection ”, Regulatory Mechanisms in Biosystems, 12(1), pp. 27-32. doi: 10.15421/022105.