Ryzhenko, N. O., Bondar, O. I., Chetverykov, V. V. and Fedorenko, Y. O. (2020) “Polychlorinated biphenyls: Hazardous properties and environmentally sound management in Ukraine ”, Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(1), pp. 37-44. doi: 10.15421/022005.