Kovalenko, I. M., Klymenko, G. O., Melnik, T. I., Yaroshchuk, R. A., Zherdetska, S. V., Su, Y. and Lykholat, O. A. (2020) “Morphogenesis and vitality of seedlings of Ginkgo biloba in outdoor conditions ”, Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(1), pp. 22-28. doi: 10.15421/022003.