Zavhorodnia, V. A., Androshchuk, O. I., Kharchenko, T. H., Kudii, L. I. and Kovalenko, S. O. (2020) “Haemodynamic effects of hyperventilation on healthy men with different levels of autonomic tone”, Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(1), pp. 13-21. doi: 10.15421/022002.