Lieshchova, M. A., Brygadyrenko, V. V., Tishkina, N. M., Gavrilin, P. M. and Bohomaz, A. A. (2019) “Impact of polyvinyl chloride, polystyrene, and polyethylene on the organism of mice ”, Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(1), pp. 50-55. doi: 10.15421/021908.