Vozhehova, R. A., Fedorchuk, M. I., Lavrynenko, Y. O., Kokovikhin, S. V., Lykhovyd, P. V., Biliaieva, I. M. and Nesterchuk, V. V. (2018) “Effect of agrotechnological elements on milk thistle (Silynum marianum) productivity”, Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(2), pp. 156-160. doi: 10.15421/021823.