Gutyj, B. V., T. V. Martyshuk, V. V. Parchenko, A. H. Kaplaushenko, I. V. Bushueva, I. I. Hariv, Y. P. Bilash, V. V. Brygadyrenko, Y. I. Turko, and M. L. Radzykhovskyi. 2022. “Effect of Liposomal Drug Based on Interferon and Extract from Silybum Marianum on Antioxidative Status of Bulls Against the Background of Contamination of Fodders by Cadmium and Plumbum ”. Regulatory Mechanisms in Biosystems 13 (4), 419-25. https://doi.org/10.15421/022255.