ZhukorskyiО. М., TsereniukО. М., VashchenkoP. А., A. M. Khokhlov, Y. V. Chereuta, AkimovО. V., and N. V. Kryhina. 2022. “The Effect of the Ryanodine Receptor Gene on the Reproductive Traits of Welsh Sows ”. Regulatory Mechanisms in Biosystems 13 (4), 367-72. https://doi.org/10.15421/022248.