Lykholat, Y. V., O. O. Didur, O. A. Drehval, N. O. Khromykh, T. V. Sklyar, T. Y. Lykholat, O. V. Liashenko, and I. M. Kovalenko. 2022. “Endophytic Community of Chaenomeles Speciosa Fruits: Screening for Biodiversity and Antifungal Activity ”. Regulatory Mechanisms in Biosystems 13 (2), 130-36. https://doi.org/10.15421/022218.