Ryzhenko, N. O., O. I. Bondar, V. V. Chetverykov, and Y. O. Fedorenko. 2020. “Polychlorinated Biphenyls: Hazardous Properties and Environmentally Sound Management in Ukraine ”. Regulatory Mechanisms in Biosystems 11 (1), 37-44. https://doi.org/10.15421/022005.