Kovalenko, I. M., G. O. Klymenko, T. I. Melnik, R. A. Yaroshchuk, S. V. Zherdetska, Y. Su, and O. A. Lykholat. 2020. “Morphogenesis and Vitality of Seedlings of Ginkgo Biloba in Outdoor Conditions ”. Regulatory Mechanisms in Biosystems 11 (1), 22-28. https://doi.org/10.15421/022003.