Zavhorodnia, V. A., O. I. Androshchuk, T. H. Kharchenko, L. I. Kudii, and S. O. Kovalenko. 2020. “Haemodynamic Effects of Hyperventilation on Healthy Men With Different Levels of Autonomic Tone”. Regulatory Mechanisms in Biosystems 11 (1), 13-21. https://doi.org/10.15421/022002.