Lieshchova, M. A., V. V. Brygadyrenko, N. M. Tishkina, P. M. Gavrilin, and A. A. Bohomaz. 2019. “Impact of Polyvinyl Chloride, Polystyrene, and Polyethylene on the Organism of Mice ”. Regulatory Mechanisms in Biosystems 10 (1), 50-55. https://doi.org/10.15421/021908.