Vozhehova, R. A., M. I. Fedorchuk, Y. O. Lavrynenko, S. V. Kokovikhin, P. V. Lykhovyd, I. M. Biliaieva, and V. V. Nesterchuk. 2018. “Effect of Agrotechnological Elements on Milk Thistle (Silynum Marianum) Productivity”. Regulatory Mechanisms in Biosystems 9 (2), 156-60. https://doi.org/10.15421/021823.