Mykaylo, I.I., M.V. Kryvtsova, and V.I. Nikolaichuk. 2013. “Monitoring of Nitrate Content of Vegetable Crops in Uzhgorod District”. Regulatory Mechanisms in Biosystems 4 (2), 47-51. https://doi.org/10.15421/021308.