YERMOLENKO, S. V.; NEDZVETSKY, V. S.; GASSO, V. Y.; SPIRINA, V. A.; PETRUSHEVSKYI, V. B.; KYRYCHENKO, V. V. Low doses of imidacloprid induce neurotoxic effects in adult marsh frogs: GFAP, NfL, and angiostatin as biomarkers . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 13, n. 4, p. 426-430, 15 Nov. 2022.