GUTYJ, B. V.; MARTYSHUK, T. V.; PARCHENKO, V. V.; KAPLAUSHENKO, A. H.; BUSHUEVA, I. V.; HARIV, I. I.; BILASH, Y. P.; BRYGADYRENKO, V. V.; TURKO, Y. I.; RADZYKHOVSKYI, M. L. Effect of liposomal drug based on interferon and extract from Silybum marianum on antioxidative status of bulls against the background of contamination of fodders by cadmium and plumbum . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 13, n. 4, p. 419-425, 10 Nov. 2022.