SHAKIROV, Z. S.; MAMANAZAROVA, K. S.; YAKUBOV, I. T.; ZAKIRYAEVA, S. I.; KHAMIDOVA, K. M. Nitrogen-fixing, phosphate-potassium-mobilizing ability of Rahnella bacteria isolated from wheat roots . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 13, n. 4, p. 379-384, 17 Nov. 2022.