ZhukorskyiО. М.; TsereniukО. М.; VashchenkoP. А.; KHOKHLOV, A. M.; CHEREUTA, Y. V.; AkimovО. V.; KRYHINA, N. V. The effect of the ryanodine receptor gene on the reproductive traits of Welsh sows . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 13, n. 4, p. 367-372, 7 Nov. 2022.