LYKHOLAT, Y. V.; DIDUR, O. O.; DREHVAL, O. A.; KHROMYKH, N. O.; SKLYAR, T. V.; LYKHOLAT, T. Y.; LIASHENKO, O. V.; KOVALENKO, I. M. Endophytic community of Chaenomeles speciosa fruits: Screening for biodiversity and antifungal activity . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 13, n. 2, p. 130-136, 4 May 2022.