HONCHAROV, S. L.; SOROKA, N. M.; HALAT, M. V.; DUBOVYI, A. I.; ZHURENKO, V. V.; HALUSHKO, I. A. Distribution of the nematodes of the genus Eustrongylides (Nematoda, Dioctophymatidae) in the world . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 13, n. 1, p. 73-79, 21 Feb. 2022.