FYLYMONENKO, V. P.; GALUZINSKA, L. V.; KRAVCHENKO, G. B.; KRAVCHENKO, V. M.; BryukhanovaТ. О.; МaloshtanL. М.; LYTKIN, D. V. Effectiveness of food concentrate phenolic compounds of apples in experimental membrane pathologies . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 13, n. 1, p. 67-72, 20 Feb. 2022.