BOYKO, O. O.; SHENDRYK, L. I.; RUDYK, V. S.; VOLOVYK, I. A.; BIBEN, I. A.; BRYGADYRENKO, V. V. Influence of temperature on sporulation of Eimeria arloingi and Eimeria perforans oocysts . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 12, n. 2, p. 369-373, 3 May 2021.