BORYSEVYCH, B. V.; DUKHNYTSKYJ, V. B.; TYSHKIVSKA, A. M.; TYSHKIVSKY, M. Y.; TYSHKIVSKA, N. V. Microscopic changes in the organs of broiler chickens with Ornithobacterium rhinotra-cheale infection . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 12, n. 1, p. 27-32, 19 Feb. 2021.