HORALSKYI, L. P.; KOLESNIK, N. L.; SOKULSKIY, I. M.; TSEKHMISTRENKO, S. I.; DUNAIEVSKA, O. F.; GORALSKA, I. Y. Morphology of spinal ganglia of different segmentary levels in the domestic dog . Regulatory Mechanisms in Biosystems, v. 11, n. 4, p. 501-505, 16 Nov. 2020.